Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

  1. Структура запослених и ангажованих лица

Редни број

Квалификација

Број запослених на неодређено време према нивоу квалификација:

Број запослених на одређено време по било ком основу према нивоу квалификација:

Број лица ангажованих ван радног односа

1. Висока стручна спрема

7

1

/

2. Виша стручна спрема

1

/

/

3. Средња стручна спрема

17

/

/

4. Нижа стручна спрема

3

/

/

Укупно

28

1

/

  1. Укупан број новозапослених:
Редни број

Квалификација

Укупан број новозапослених на неодређено време  у претходној календарској години

Укупан број новозапослених у својству приправника на одређено и неодређено време  у претходној календарској години

Укупан број новозапослених у својству приправника на одређено и неодређено време  у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години

Укупан број новозапослених у својству приправника на одређено и неодређено време  изнад дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години

1. Висока стручна спрема

1

/

/

/

2. Виша стручна спрема

/

/

/

/

3. Средња стручна спрема

2

/

/

/

4. Нижа стручна спрема

/

/

/

/

Укупно

3

/

/

/

  1. Структура одлива запослених
Редни број Квалификација Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у претходној календарској години
1. Висока стручна спрема 2
2. Виша стручна спрема 0
3. Средња стручна спрема 0
4. Нижа стручна спрема 0
Укупно 2

 

Дом у бројкама

ученика
година традиције
соба за смештај
запослени

Погледајте остале вести