Предмет јавне набавке мале вредности наруџбеницом: Набавка добара, набавка инвентара за државање хигијене