МИНИСТАРСТВО  ПРОСВЕТЕ  РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ
ДОМ  УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
„ СРEЋНО „ ЋУПРИЈА

К О Н К У Р С

за пријем ученика у школској 2016/2017. години

У школској 2016/17.години прима се на смештај 99 кандидата и то:
52 ученице и
47 ученика.

Пријаве се подносе од 5. До 15.јула 2016.год. у времену од 8,00 до 14,00 часова у Дому ученика „Срећно“, ул. Кнеза Милоша б.б. у Ћуприји.

Потребна документа (оригинална или оверене фотокопије):

 1. Пријава на конкурс – попуњава се у Дому приликом предаје докумената
 2. Уверење о приходима по члану породице за прва три месеца ове године, издато од стране надлежног општинског органа у месту пребивалишта родитеља/старатеља (да пребивалиште није мењано 6 месеци пре објављивања конкурса)
 3. Ово уверење издаје се у општини на основу следећа три документа:
  – потврда о броју чланова домаћинства (издаје се у месној канцеларији)
  – потврда о приходима свих чланова породице за прва три месеца 2016.год.(пример: потврда о плати или пензиони чекови)
  – потврда из катастра
 4. Дипломе и друге награде са учешћа на међународним и републичким такмичењима ученика која су у организацији Министарства просвете (оверена фотокопија)
 5. За ученике који су уписани у први разред средње школе:
  – сведочанство о завршеним разредима (V, VI, VII, VIII – оверене фотокопије)
  – уверење о обављеном завршном испиту (оверена фотокопија)
  – потврда да је кандидат уписан у средњу школу као редован ученик.
 6. За ученике који су уписали II, III, IV разеред средње школе сведочанство о завршеном претходном разреду (оверена фотокопија)
 7. Потврда о измиреним трошковима уписа у износу од 1.000,00 динара

 

KАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА, КОЈИ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ НИСУ ДОБИЛИ СМЕШТАЈ У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ КОНКУРИШУ ЗА МЕСТО У ДОМУ ОД 22. ДО 26. АВГУСТА 2016. од 8 до 14 часова
Прелиминарна ранг- листа примљених ученика биће истакнута на огласној табли Дома и на сајту www.domucenikasrecno.org.rs у року од 3 дана од истека рока за пријем докумената.

Ближа обавештења могу се добити у Дому или телефоном на број 035/8871-950