МИНИСТАРСТВО  ПРОСВЕТЕ  РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ
ДОМ  УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
„ СРEЋНО „ ЋУПРИЈА

К  О  Н  К  У  Р  С

за пријем ученика у школској 2015/2016. години

У школској 2015/2016. години прима се на смештај 99 кандидата и то:
52 ученице,
4
7 ученика.

Пријаве се подносе од 06. до 14. јула 2015. год. у времену од 08.00 до 14.00 часова у Дому ученика средњих школа „Срећно“, ул. Кнеза Милоша бр: 57/а у Ћуприји.

Пријаве се подносе од 06.до 14.јула 2015.год. у времену од 08.00 до 14.00 часова у Дому ученика средњих школа „Срећно“, ул. Кнеза Милоша бр: 57/а у Ћуприји.
Потребна документа( оргинална или оверене фотокопије) :

 1. Пријава на конкурс-попуњава се у Дому, приликом предаје докумената.
 2. Уверење о приходима по члану породице,за прва три месеца ове године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта родитеља/старатеља,(да пребивалиште није мењано 6 месеци пре објављивања конкурса).
  Ово уверење издаје се у општини на основу следећа 3 документа:

  • потврда о броју чланова домаћинства ( издаје се у месној канцеларији);
  • потврда о приходима свих чланова породице за прва 3 месеца 2015.год.
   (пример: потврда о плати или пензиони чекови);
  • потврда из катастра.
 3. Дипломе и друге награде са учешћа на међународним и републичким такмичењима ученика која су у организацији Министарства просвете (оверена фотокопија).
 4. За ученике који су уписани у први разред средње школе:
  • сведочанство о завршеним разредима, (V,VI,VII и VIII; оверена фотокопија).
  • уверење о обављеном завршном испиту, (оверена фотокопија).
  • потврда да је кандидат уписан у средњу школу као редован ученик.
 5. За ученике који су уписали II, III или IV разред средње школе, сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе( оверена фотокопија).
 6. Потврда о измиреним трошковима уписа у износу од 1000.00 динара.

Прелиминарна ранг-листа примљених ученика биће истакнута на огласној табли Дома ученика и на сајту www.domucenikasrecno.org.rs у року од 3 дана од истека рока за пријем докумената.

Ближа обавештења могу се добити у Дому или
телефоном на број: 035/8871-950 и 8871-951.