Р Е П У Б Л И К А    С Р Б И Ј А

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „СРЕЋНО“

ЋУПРИЈА

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 • Приликом  усељења у дом са собом понети:
  • Лекарско уверење о општем здравственом стању са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана)
  • Фотокопију здравствене књижице ученика
  • Фотокопију личне карте родитеља или старатеља ученика
  • Две фотографије (као за пасош) – само за нове ученике
  • Прибор за личну хигијену, папуче, пиџаме, баде-мантил.

Директор Дома

Дејан Ненадовић, дипл. соц.