МИНИСТАРСТВО  ПРОСВЕТЕ  РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ
ДОМ  УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
„ СРEЋНО „ ЋУПРИЈА

К  О  Н  К  У  Р  С

за пријем ученика у школској 2013/2014. години

У школској 2013/2014. години прима се на смештај 99 кандидата и то:
52 ученице,
4
7 ученика.

Пријаве се подносе од 08.до 16.јула 2013.год. у времену од 08.00 до 14.00 часова у Дому ученика средњих школа „Срећно“, ул. Кнеза Милоша бр: 57/а у Ћуприји.

Потребна документа( оргинална или оверене фотокопије) :

     1. Пријава на конкурс-попуњава се у Дому, приликом предаје докумената.
     2. Уверење о приходима по члану породице, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта родитеља/старатеља, (да пребивалиште није мењано 6 месеци пре објављивања конкурса).

Ово уверење издаје се у општини на основу следећа 3 документа:

  • потврда о броју чланова домаћинства ( издаје се у месној канцеларији);
  • потврда о приходима свих чланова породице за прва 3 месеца 2013.год
    (пример: потврда о плати или пензиони чекови);
  • потврда из катастра.

     3. Дипломе и друге награде са учешћа на такмичењима ученика која су у организацији Министарства просвете( оверена фотокопија).
     4. За ученике који су уписани у први разред средње школе:

  • сведочанство о завршеним разредима, (V,VI,VII и VIII; оверена фотокопија).
  • уверење о обављеном завршном испиту, (оверена фотокопија).
  • потврда да је кандидат уписан у средњу школу као редован ученик.

     5. За ученике који су уписали II, III или IV разред средње школе, сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе( оверена фотокопија).
     6. Потврда о измиреним трошковима уписа у износу од 300.00 динара (уплатница се добија у Дому)

Прелиминарна ранг-листа примљених ученика биће истакнута на огласној табли Дома ученика и на сајту www.domucenikasrecno.org.rs у року од 3 дана од истека рока за пријем докумената.

 

Ближа обавештења могу се добити у Дому или
телефоном на број: 035/8871-950 и 8871-951.